Adweitheg

Beth yw Adweitheg?

Mae Adweitheg yn therapi cyflenwol anymwthiol cyfannol, sy’n gweithio ar yr egwyddor bod pwysau a thechneg penodol yn cael ei gymhwyso at y traed a/neu’r dwylo sy’n cyfateb i bob un o’r chwarennau, organau a rhannau’r corff. Gall ysgogi’r ardaloedd hyn, cynorthwyo gwelliant mewn ffordd ddiogel a naturiol. Nod adweitheg yw rhyddhau unrhyw rwystrau ac i adfer y llif o egni yn y corff.

Mae adweitheg yn driniaeth ddiogel, gyfannol a naturiol sy’n cynorthwyo i gysoni’r corff. Gall fod yn fanteisiol i bob oedran. Gall adweitheg gael ei ddefnyddio i helpu adfer a chynnal cydbwysedd naturiol y corff, gan annog teimladau naturiol o les. Gall adweitheg hefyd cael eu hymgorffori mewn ffordd o fyw gofal iechyd ataliol, sydd yn dod yn fwy a fwy pwysig mewn bywyd fodern, wrth i ni barhau i wireddu y niwed a achoswyd i ein hiechyd drwy ein hamgylchedd.

Gall ddod â rhyddhad oddi wrth ystod eang o gyflyrau enbyd a chronig trwy:

  • Lleddfu salwch treuliol
  • Cynnal iechyd merched gan gynnwys ( problemau’r misglwyf ac anghydbwysedd hormonau)
  • Delio â diffyg cwsg
  • Gweithio ar gyflyrau perthnasol i bryder a straen
  • Cryfhau’r system imiwnedd
  • Codi lefelau egni a hwyl
  • Lleddfu problemau anadlu
  • Gwella cylchrediad y gwaed
  • Lleddfu poen
  • Gwella’r gallu i ymlacio

Os hoffech weld papurau ymchwil ar gyfer treialon i effeithiolrwydd Adweitheg , cliciwch yma , lle yr ydym wedi rhestru cysylltiadau i bapurau prawf dan benawdau gwahanol gyflyrau

Cychwynwyd hanes Adweitheg nôl yn gwareiddiadau hynafol ar draws y byd. Daw’r dystiolaeth gynharaf oddi wrth bedd meddyg Eiffteg, dyddiedig 2500cc. Yn y 1900au cynnar, dan ddylanwad Syr Charles Sherrington (enillydd gwobr Nobel – ar gyfer meddygaeth), darganfwyd Dr William Fitzgerald wrth roi pwysau ar rai rhannau o’r corff, y byddai’n cael effaith dideimlad ar ran arall o’r corff. Cafodd y gwaith yma ei parhau ac ei ddatblygu i’r hyn rydym bellach yn gwybod heddiw fel Adweitheg

Fel adweithegydd Clinigol, nid wyf yn honni i wneud diagnosis neu wella unrhyw salwch. Yr wyf yn credu mewn gweithio ochr yn ochr ag ymarferwyr meddygol cyffredinol i hyrwyddo cydbwysedd a lles. Ni ddylid Adweitheg byth cael ei ddefnyddio yn gyfan gwbl, yn hytrach na mynd i weld cyngor meddygol.