Triniaeth

Beth i’w ddisgwyl yn ystod triniaeth?

Ar eich ymweliad cyntaf, byddwn yn llenwi ffurflen ymgynghori cyfrinachol manwl gyda’n gilydd. Bydd hyn yn fy ngalluogi i addasu eich cynllun triniaeth gan sicrhau ei fod yn pwrpasol i chi fel unigolyn, yn gorfforol ac yn emosiynol. Bydd y sesiwn cyntaf fel arfer yn para 1½ awr .

Gan ddibynnu ar eich anghenion a’ch disgwyliadau, gall triniaethau pellach amrywio o ran hyd (ond tua awr y sesiwn) a gellir trefnu ymweliadau dros gyfnod o ddyddiau, wythnosau neu misoedd. Trafodir hyn yn yr ymgynghoriad cychwynnol.

Beth i’w ddisgwyl ar ôl triniaeth?

Nod adweitheg yw sicrhau cydbwysedd ac mae llawer o fobl yn profi teimladau aruthrol o ymlacio a lles ar ôl triniaeth. Efallai y byddwch yn profi effaith yr adweitheg o fewn 48 awr o driniaeth. Effeithiau megis troethi (pasio dŵr)/symudiadau coluddyn amlach neu newid mewn lefelau egni. Mae hyn yn hollol naturiol ac yn rhan o’r broses gadarnhaol o wella, ac yn arwydd fod eich corff yn ymateb i’r driniaeth.

Rwy’n cynghori cleientiaid i yfed digon o ddŵr ar ôl triniaeth gan y bydd hyn yn helpu gyda’r broses o wella.

Telerau ac Amodau

Penodiadau / Canslo

Rhowch rhybudd 24 awr ar gyfer canslo / newidiadau i apwyntiadau er mwyn osgoi taliad.

Ni fydd unrhyw rhan personol o eich corff yn cael ei weld yn y sesiynau.

Taliadau yn arian parod neu siec personol yn unig, ond fydd taliadau trwy PayPal yn dderbyniol lle mae Wi -Fi ar gael.

Ymwadiad
Nid yw adweitheg Sara Davies yn honi i iachhau unrhyw afiechydon. Nid yw Adweitheg Sara Davies yn honi ei fod yn medru darganfod cyflwr medygol, salwch neu clefyd. Nid yw adweitheg yn cymeryd lle meddygyniaeth nac ychwaith archwiliad meddygol a gynnigir gan feddyg. Mae Adweitheg Sara Davies yn triniaeth amgen clinigol sydd yn gweithio law yn llaw gyda meddygaeth traddodiadol.

Cyfrifoldeb chi fel unigolyn yw dilyn y cyngor ôl-ofal a’i ddefnyddio ar eich menter eich hun. Eich cyfrifoldeb chi yw rhoi gwybod i Sara Davies adweitheg o fanylion gwir a chywir am unrhyw gyflyrau meddygol neu gorfforol sydd gennych , a bydd angen i chi hefyd hysbysbu Sara Davies adweitheg o unrhyw newidiadau yn eich cyflwr, drwy lofnodi holiadur iechyd.

Dilynir holl safonau adweitheg proffesiynol, a fydd phob sesiwn yn gwbl gyfrinachol.